Tarik Lohar "Soft Metal - O Jaane Meriyie" / O Jaane Meriyie, Chimta, Sohniyie, Mahi Yaad Aya, Wajan Mariyan, Tookray Tookray, Manjhe Dee Jatti, Ki Khattia