Kadri Gopalnath (Saxophone) Jaya Jaya Padmanabha - Manirangu, Gaana Murthe - Ganamurthy, Durga Laxmi Saraswathi - Arabi, Samaja Vara Gamana - Hindolam, Alai Paayude Kanna - Hindolam, Alai Paayude Kanna - Kaanada, Shakthi Sahitha Ganapathi-Sankarabharanam