D.K. Pattammal "Dikshitar Kritis" / Mayamalava Gowla - Sree Nathadi Guruguho Jayati, Bilahari - Kamakshi, Devakkriya - Sree Guruguha, Nayaki - Ranganayakam, Gamakakriya - Meenakshi, Jenjooti - Gajamba Nayakaha / Violin: Thirupparkadal Veeraraghavan