Bombay S. Jayashri / Ragas: Sahana - Vandanamu, Amritavarshini - Anandamrita, Ataana - Anupama, Nata Bhairavi - Sri Valli, Madhyamavati - Sharavana Bhava