Vocals Unlimited / Veh Sajna - Meshi (Eshara), Nachde Hasde - Vijay (Achanak), Punjab - Soni Atwal (Santara), Ballore Ankan - Manni (Ahista), Hai Toomba - Vasaki, Kina Sona - Viya (Achanak) & Suki