U. Srinivas (Mandolin) Srimahaganapathi (Dikshitar), Sri Saraswathi (Dikshitar), Jalandhara (Muthayya Bhagavatar), Srikanthimathi (Dikshitar), Parulanna Mata, Samukhananilva, Merusamana, Aduvome, Entha Muddo, Bhajare, Bhajan (2 CD Set)(DDD)