Trichur V. Ramachandran "Swati Thirunals Navaratri Krithis" / Sankarabharanam - Devi Jagajjanani, Kalyani - Pahimam Bhuvaneswari, Saveri - Devi Pavane, Thodi - Bharathi Mamava, Janani Mamava - Bhairavi, Saroruhasana - Pantuvarali, Sudda Saveri, etc.