Tiruchur V. Ramachandran "Garland Of Melodies" / Ragas: Deepakam - Kalana Nerchina, Andolika - Sevikka Vendumayya, Durga - Dharmashravani, Gowlai - Pranamamyaham, Vasantha Bhairavi - Nee Dayarada. Madhyamavathi - Nadhupai, etc. (ADD)