Thiruvizha R. Jaisankar (Nadaswaram) Ragas: Atana - Paramapavani, Dwijavanthi - Akhilandeswari, Lalitha Panchamam - Paramapurusha, Suddha Dhanyasi - Sri Hari Vallabhe, Ragamalika - Baro Krishnayya / Nadaswaram: Ratnam / Thavil: Nagercoil Harihara Balan