T.R. Mahalingam - Divine Sounds of the Bamboo Flute "Mali" / Ragas: Kedaragowla - Thulasi Vilva, Kalavati - Ennaadu Juthunu, Nalinakanthi - Manavyalakinchara, Kapi - Meevalla Gunadhoshamevi, Navroz - Jo Achuthananda, Shanmukhapriya, etc. (2 CD Set)