Suvro Dev & Dolly Shayantone Vol.1 (Modern Songs) Phool Jato Shundor, Kono Ek Shondhai, Boiar Patata, Moron Jodi, Chokh Bujlai, Pidim Jole, Ekti Nodi Ekti Nari, Porah Kapal, Chaleta Bhabe Ke, Udashi Hawate, Bondhu Aamar, Printhibita Shaje