Sri Chembai Vaidyanatha Bagavathar / Raghuvamsa Sudha - Kathanakuthookalam, Vadera Deivamu Manasa - Panthuvarali, Saraguna Palimpa - Kedara Gowla, Sri Subrahmanayaya Namasthe - Kambodhi, Manasa Etelor Thune - Malayamaarutham, Vande Matharam