Southern Strings / V. Doreswamy Iyengar (Veena) - Ragas: Salagabhairavi, Kaikavasi, Kapi / T.N. Krishnan (Violin) - Ragas: Nilambari, Sindhubhairavi / N. Ravikiran (Chitraveena) - Ragas: Sahana, Begada, Behag / U. Srinivas (Mandolin), etc. (DDD)