Satinath Mukherjee "Pashaner Duke Likho Na" (Modern) / Pashaner Duke Likho Na, Aj Tumi Nei Bole, Na Jeo Na Chole Jeo Na, Raat Jaga Mor, Balukabelay Kurai Jhinuk, Radhika Bihane Knade, Jadi Ashe Kabhu, Jibane Jadi Deep Jwalate Nahi Paro, Etc. (ADD)