Sangita Kalanidhi T.N. Krishnan "Melodious Strings Of The Indian Violin" / Ragas: Easa Manohari - Sri Ganatham, Saramati - Mokshamu, Behag - Smara Janaka, Atana - Anupama, Todi - Ragam Tanam Pallavi / Mridangam: T.V. Gopalakrishnan