Sangita Kalanidhi Maharajapuram Santhanam / Ragas: Suddha Saveri - Dharini Thelusukonti, Suddha Dhanyasi - Sri Parthasarathi, Kamas - Santhana Gopala, Nattai - Bhavanath Maja, Kambodhi - Kuzhaloothi Manamellam, Bilahari - Naajeevadhara, Thodi, etc.