Sabar Koti "Tanhaiyan" / Tanhaiyan, Kande, Yaad, Tarya, Jaam, Khayal, Dholna, Jua