Saavitri Ramanand "Ragasudarasa" / Ragas: Hamsadwani - Mooladhara, Amruthavarshini - Anandamrutha, Andolika - Ragasudharasa, Sankarabaranam - Devijagajanani, Atana - Kalakalan, Kuntalavarali - Dhogindra Sayinam, Brindavani - Chaliye