Ragadeepam - Gems Of Dikshithar / M.S. Gopalakrishnan - Vallabha Nayakasya - Begada / Kunnakudi Vaidyanathan - Siddhi Vinayakam - Shanmukhapriya / M.P.N. Sethuraman & M.P.N. Ponnuswamy - Maye - Tharangini / N. Ramani - Gajananayutham - Chakravakam, etc.