Purely Nachural 5 / Saqi - Adi Maar Ke, Anakhi/Amar - Umbi, Achanak - Bhangra Paa, Dippa (Satrang) - Dang, Panjabi MC - Mirza & Buzzin, EWC - Westworld, Vijay (Achanak) Kina Sona, Eshara - Jat Kamle, DJ Gem - Gem Song, Avtar Maniac, Udam Singh, etc.