Purba Dam (Tagore) / Swami Tumi, Tomar Ei Madhuri, Base Achi He, Je Thako Na Dare, Oi Asantaler Mati, Bartha Peyechi, Mamo Dukher Sadhan, Nai Jadi Ba Ele, Ami Tomar Sange, Ami Elem Tari, Eki Gabhir Bani, Aji Jarer Rate, Purbachaler Pane Takai, etc. (DDD)