Priya Sisters (V. Shanmukha Priya & V. Hari Priya) Ragas: Hamsadhwani - Varavallabharamana, Kumudapriya - Ardhanareeswaram, Phalamanjari - Sanatana Paramapavana, Simhendramadhyamam - Kamakshi Kamakoti, Anandabhairavi, Ranjani, Sudhadanyasi, etc.