Priya Sisters "Navarathna Kritis" (9 Gems of Carnatic Music) Maha Ganapathim, Rama Ramana, Sri Chakraraja, Evara Madugudura, Chinnanchiru, Bhajan, Devaithagavu, Jwalatkoti, Thillana (DDD)