P. Unnikrishnan "Live In Singapore" / Ragas: Aboghi - Varnam, Jaganmohini - Shobhillu Sapthaswara, Vasantha Bhairavi - Needaya Raada, Suruti - Sri Venkata Girisham, Bhavani - Bhavapriye, Kamboji - Tiruvadi Charanam, Lathangi, Ragamalika, etc. (2 CD Set)