Nithyasree Mahadevan "Idhu Thano Thillai Sthalam" (Compositions Of Sri Gopalakrishna Bharathi) Ragas: Behag - Idhu Thano Thillai Sthalam, Shanmukhapriya - Bava Sagaram, Reethigowlai - Thandava Darisanam, Keervani - Innamum Sandaega, Devagandhari, etc.