N. Ramani & R. Thyagarajan (Flute Jugalbandi) / Ragas: Janaranjani - Vidajaaladura, Simhendramadhyamam - Kamakshi Kamakoti, Dhanyasi - Meenalochani, Khambhoji - Sri Raghuvara Aprameya, Nathanamakriya - Karunajaladhe, Desiya Todi - Namo Namo Raghavaya