Maharajapuram Santhanam / Ragas: Hamsadhwani - Abhista Varadha, Hari Kambhoji - Dinamani Vamsa, Kalyanavasantham - Nadaloludai, Kalyani - Nidhisala, Shanmukhapriya - Vilayaada / Vocal Support: Maharajapuram Srinivasan / Violin: M. Chandrasekharan (ADD)