M. Lalitha & M. Nandini (Violin Duet) "Fascinating Fantasy" / Ragas: Sri Ragam - Samininnekori (Varnam), Hamsadhvani - Raghunayaka, Amrutavahini - Sri Ramapadama, Kumudakriya - Ardhanaresvaram, Cencukambhoji - Vararagalaya, Bilahari - Paridanamicite,etc.