Kanika Banerjee "Kanthe Nilem Gaan" (Tagore songs) / Hey Mor Debata, Sakal Janam Bhore, Nach Shyama Tale Tale, Bandhu Raho Raho Sathe, Hai Ke Dibe Aar Santana, Maran Re - Tunhu Mamo Shyamsaman, Mori Lo Mori - Amai Banshitey, Rodanabhara E Basanta, etc.