Kadri Gopalnath "Saxophone With Thavil" / Ragas: Kalyanavasantha - Nadhaloludai, Kadanakuthuhalam - Raghuvamshasudha, Bilahari - Dorakuna Ituvanti Seva, Karnatak Devagandhari - Panchasathpeeta Roopini / Saxophone: K. Gopalakrishnan / Thavil: S.P. Raju