Kadri Gopalnath (Saxophone) "Shadows" / Ragas: Hamsadwani - Raghu Nayaka, Vanaspathi - Pariyachakama, Bilahari - Paridanamichite, Kalyani - Biranavara, Charumathi - Neemaye / Violin: V.V. Ravi / Mridangam: K.V. Prasad / Ghatam: T.H. Subash