Kadri Gopalnath (Saxophone) / Ragas: Devamruthavarshini - Evarani, Arabi - Nadha Sudha, Bahudhari - Sadananda Thandavam, Mohana Kalyani - Bhuvaneswari, Aberi - Yadhava, R agamalika - Chinan Chiru Killiye, Ahir Bhairavi - Pibare Ramarasam