Kadri Gopalnath (Saxophone) Ragas: Abhogi - Evari Bodha, Hamsadhwani - Abhishta Varada, Malayamarutha - Manasa Etulortune, Kuntalavarali - Sarasara Samara, Bhairavi - Bala Gopala / Saxophone: K. Gopalakrishnan / Clarionet: Trichy N.V. Swamy (ADD)