Kadri Gopalnath "Popular Kritis On Saxophone" / Ragas: Gowla - Pranamamyaham, Pratapavarali - Vinutasanam, Jagan Mohini - Shobillu Ragam, Andolika - Ragasudharasa, Mohanam - Nannu Palimpa / Violin: Bangalore M.S. Govindaswamy / Ghatam: V. Suresh (ADD)