Kadri Gopalnath "Popular Krithis On Saxophone" / Ragas: Gowla - Pranamamyaham, Pratapavarali - Vinutasanam, Jagan Mohini - Shobhillu, Andholika - Raghasudharasa, Mohanam - Nannu Palimpa / Violin: Bangalore M.S. Govindasamy / Thavil: Denkanikota V. Mani