Indrani Sen "Kato Gan Haralam" (Modern) / Aaj Noi Gungun, Aaj Abar Sei Pathey, Jhum Jhum Mayna, Ekti Diner Chena, Kichu Nei Tabu Ditey Chai, Mon Mantal Sanjh Sakal, Ol Patho Durey Durey, Keu Boley Phalgun, Janina Kakhon Jey Sey, Kato Gan Haralam