Hyderabad Bros. / Raga: Atana - Ilalopranatharthi, Dharmavathi - Parandhamavathi, Kharaharapriya - Soumithri Bhagyame, Kalavathi - Okapari Choodagaradha, Kalyani - Endhukonee Manasu, Kanada - Charumathi Upacharamu, Hamsanandi - Kshanamaduna Narayana,etc.