Hemanta Mukherjee - Shyamal Mitra "Smarane" (Modern songs) / Hemanta Mukherjee - Amar Ganer Swaralipi, Katadin Pare Ele Tarpar Tar Ar, Ei Raat Tomar, etc. / Shyamal Mitra - Chaitali Chand Hansa Pakha Diye, etc. (2 CD set) (ADD)