Gita Ghatak (Tagore) Ki Dhwani Bajey, Dujone Dekha Holo, Sakhi Andhare Ekela Ghare, Aaj Sravaner Purnimate, Ami Je Aar Soite Parina, Aji Je Rajani Jai, Chira Sakha Chhero Na, Ekhono Gelo Na Andhar, E Parabase Robey Ke Hai, etc.