Gems Of Dikshitar Vol.1 / Maharajapuram Santhanam - Vathapi & Mamava Pattabhi, D.K.Jayaraman - Sri Kalahasthisa, T.N.Seshagopalan - Akhilandeswari, Sudha Raghunathan - Pahimam, Bombay Sisters - Kanchadalayadakshi, T.V.Sankaranarayanan, etc. (ADD)