Ganesh & Kumaresh (Violin Duet) "Vasantham" / Ragas: Pallavi - Varnam, Vasantha - Seethamma, Suddha Dhanyasi - Narayana, Latangi - Pirava Varam, Kapi - Ragam Tanam Pallavi & Kavadi Chindu / Mridangam: Shrimushnam V. Raja Rao