E. Gayathri (Veena) "An Evening With Gayathri" / Ragas: Ragamalika - Ghana (Varnam), Shanmukhapriya - Siddhi Vinayakam, Kedaragowla - Parakela, Thodi - Thaye Yasoda, Kalyana Vasantham - Nadalolludai, Kurinji - Sri Venugopala, Manirang, Kamas, Kapi, etc.