Dr. N. Ramani (Flute) Ragas: Bhairavi - Viriboni (Varnam), Maya Malava Gowla - Deve Deve, Bahudhari - Brova Bharama, Kanada Gowla - Sogasu, Poorvi Kalyani - Meenakshi, Jayanthasree - Marugelara, Kapinarayini - Sarasasamadhana, Mohanam, Charukesi