Dr. N. Ramani (Flute) Homage to Guru "Mali" T.R. Mahalingam / Ragas: Rasali - Aparadhamula, Kanada - Sri Naradha, Latangi - Mari Vere, Kambhoji - Evari Mata, Thisra Nadai - Folk Song, Sindhu Bhairavi - Bhaja Bhaja Maanasa / Flute: R. Thyagarajan