Dr. M. Balamuralikrishna "Sri Padmanabha Krithis" / Bilahari - Pahi Sarasanabha, Bhairavi - Vasundhara, Kedaragowla - Devammayee, Desakshi - Saraseeruhanabha, Saranga - Paripalaya,Vagadheeswari - Kamalanayana / Violin: Parur A. Sundaresan