Dr. L. Subramaniam - Raga Hemavati / Tavil: K. Shekar / Tampura: Veena Natarajan (DDD)