Dhananjay Bhattacharya "Matite Janma Nilam" (Modern) Ogo Guni Bajao Shuni, Shono Shono Kathati Shono, Tandra Elo, Hai Chhalona, Shunya Ghare Phire Elam, Basharer Deep, Katodin Dekha Hoyni Dujane, Shilpi Moner Bedana, Hridaye Mor Rakta Jhare, etc. (ADD)