D.K. Jayaraman "Ragadeepam - Sri Muthuswami Dikshitars Panchalinga Kshetra Kritis Vol.1" / Kritis: Parvathi Pathim - Hamsadhwani, Sri Paravathi Parameshvarou - Bowli, Chinthayama - Bhairavi, Jambupathe - Yamuna Kalyani, Arunchalanatham - Saranga, etc.