Concert For Peace Vol.9 / T.N. Krishnan - Kapi - Intha Soukhya, Yadukula Kambhoji - Hecharikaga, Sindhu Bhairavi - Visweswara, Peelu - Raghupathi Raghava / Sri Ram Gangadhar - Andolika - Sevikkavendumaiya, Jagan Mohini - Sobillu, Bhimpalas, etc.