Concert For Peace Vol.1 / Lakshmi Rangarajan - Maithreem Bhajatha (Prayer) / Mambalam M.K.S. Siva - Vedavahini - Gajananayutham, Kalyani - Kathaya Kathaya & Peelu - Bhajare Yadu Natham / D.K. Pattamal & Nithyashree Mahadevan - Mohana - Vetri Ettum, etc.